Charakteristika nejstarších států a civilizací

1. července 2011 v 9:40 | Sayuri |  Skladiště
CHARAKTERISTIKA NEJSTARŠÍCH STÁTŮ A CIVILIZACÍ
OSNOVA:
1) Obecná charakteristika
2) Mezopotámie
3) Indie
4) Čína
5) Egypt
6) Fénicie
7) Palestina
******************
STAROVĚK
= období vzniku prvních státních útvarů
= jednotlivé říše se liší (nestejná doba vzniku i zániku)
= předpokladem pro vznik státu je zemědělství; trvalé osídlení
= druhá dělba práce: vnik řemesel
(specializované: loďaři, hrnčíři, kovotepci, tkalci)
= nová vrstva obyvatel: obchodníci, vojáci, kněží, panovník, úředníci
(nic fyzicky nepředávají, ale mají dost majetku i úcty)
= mnohobožství; obětování
= úřednický aparát (úředníci): výběr daní, správci sýpek, písaři

Dělení:
a) Staroorientální despocie
b) Klasické otrokářské státy

Staroorientální despocie = v povodí velkých řek
= veškerá půda patří panovníkovi
= základ: zemědělství
= např. Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie

Klasické otrokářské státy = u moře
= veškerá půda patří soukromníkům
= základ: řemesla, obchod
= závislost na práci otroků
= např. Řecko a Řím
******************
MEZOPOTÁMIE
Charakteristika:
= dnešní Irák; tj. povodí Eufratu a Tygrisu
= vznik: první obyvatelé →vesnice →města → městské státy (vznik: 3 tis. let př. n. l.)
= nejvýznamnější městské státy: Ur, Uruk, Lagaš, Kiš
= chrámové hospodářství: centrem města je chrám; spravuje ho velekněz (volen svobodnými ♂)
= později palácové hospodářství: centrem města není chrám, ale palác; spravuje ho panovník
= panovník zajišťuje: úrodu, pořádek mezi poddanými, vede války
= panovník, který se zvolí sám a vládne absolutisticky = DESPOTA

Doba trvání:
4000 př. n. l. - 539 př. n. l.

Historie:
a. Akkatská říše: nadvláda Asýrie; Sargon Akkatský
b. Asyrská říše:
Staroasyrská říše: začíná ovládat Babylon; rozvoj
Středoasyrská říše: ovládá Babylon
Novoasyrská říše: dobytí Egypta (ztráta Egypta); 612 př. n. l. vpád Babyloňanů
c. Starobabylonské období: rozvoj, sjednocení, upevnění moci; 95 př. n. l. vpád Chetitů
d. Středobabylonská říše
e. Novobabylonské období: rozvoj, upevnění moci; 539 př. n. l. dobývá Babylon perský král Kýros

Významní panovníci:
Sargon akkatský
- založil město Ninive
- udržel zemi
Sargon II.
- založil sargonskou dynastii
- syn dobyl Babylonii
Aššurbanipal
- založil knihovnu Ninive
Chammurapi
- 1. nejstarší zákoník na světě
- za jeho vlády rozkvět
- platidlo: stříbro; náboženství: Marduk
Nabukadnesar II.
- ovládnul Sýrii a Babylonii;
- 587 př. n. l. dobyl Jeruzalém
- vystavěl významné památky v Babylonu
(Ištařina brána, Babylonská věž, Mardukova cesta, Semiramidiny vysuté zahrady)
******************
INDIE
Charakteristika:
= přírodní podmínky: Himaláje zadržují vodu (monzuny); množství dřeva a nerostů
= náboženství: Hinduismus a Buddhismus

Hinduismus: - polyteismus; reinkarnace; Nirvána; posvátná zvířata jsou krávy
Buddhismus: - styl života (žádný bůh); zakladatel Siddhárta Gótama; 4 pravdy

Datace:
3000 - 600 př. n. l.

Civilizace:
= Harrapská:
- v povodí řeky Indus
- bronzová kultura (znají jenom bronz)
- města: Harrapa, Mohyndžodáro
- vyspělost: splachovací záchody, lázně, široké ulice, ploché střechy
- r. 1000 příchod árijců; zánik
= Árijská
- v povodí řeky Gangy
- zničili všechna předešlá města
- zavedli kastovní systém

Významný panovník:
Aššóka
- oblíbený, osvícený, moudrý
- každému daroval 1/6 pytlů obilí
- zaváděl první nemocnice a starobince
- vysázel ovocné stromy u silnic (rozvoj cestovního ruchu)
- obchod s Evropou
- zákoník vytesávaný do Stély (sloup; 4 lvi)
******************
ČÍNA
Datace (?):
2000 - 200 n. l.

Charakteristika:
= samostatná, izolovaná
= Sever: dostatek vody, pěstování rýže, batátů; stabilní obydlí (hliněné domy)
= Jih: nedostatek vody, záplavy; pěstování prosa a sójy; dřevěné rychle opravitelné domy

Památky:
= Velká čínská zeď: délka: 6700 km
******************
EGYPT
Datace:
4000 - 30 př. n. l.

Charakteristika:
- vrstvy obyvatel
= vládne faraon (jako potomek bohů na zemi), absolutistická moc
= kněží: vykonavatelé boží moci; pouze urození, velká moc nad lidmi
= úředníci: nejvyšší správce je vezír, nižší písaři
= vojáci: dohlíží na pořádek a chrání hranice
= řemeslníci, obchodníci: pracující lid
= otroci: nejnižší vrstva; čím vzdělanější, tím dražší
- postavení žen v Egyptě: velmi dobré; právo mít majetek a rozvádět se
- dělení říše: nómy (celkem 42) = nomarchy; v čele vezír
- daně v podobě naturálií

Historie:
a. Archaické období (3150 - 2700 př. n. l.)
b. Stará říše (2700 - 2180 př. n. l.)
c. Střední říše (2000 - 1800 př. n. l.)
d. Nová říše (1540 př. n. l. - 1080 př. n. l.)
e. Pozdní Egypt (700 - 30 př. n. l.)

Archaické období:
= faraon Meni sjednotil Horní a Dolní Egypt
= výstavba hrobek (pyramid)
= nejstarší pyramida - Džosérova stupňovitá
= největší pyramida - Chufevova (krytá mramorem; 150 m)

Stará říše:
= stavba pyramid
= ovládnutí Sinajského poloostrova a expanze
= hl. obchodní artikl je měď a tyrkys
= úpadek: Horní Egypt (místodržící) vs. faraon - občanská válka, hladomor

Střední říše:
= Veset - Théby - sídlo (založeno Mentuhotepem II.)
= stavby "vládcovy zdi" - ochrana přístupu k dolům
= faraon má hodně manželek a všechny jeho děti chtějí na trůn; vyřeší to ale jednoduše: už za života si vybírá svého nástupce
= Hyksósové dobývají v 17 stol. př. n. l. deltu Nilu (kmen vybavený koňmi, vozy, luky, šípy)
= Ahmos je vyhání ze země; dal vyčistit kanály a opravit město

Nová říše:
= Théby - sídlo
= vládci:
- Hapšetsonet (Hapšetsut): žena, vylepšila chrámy v Charnaku, nevýbojná, obchodnice
- Thutmose III.: syn Hapšetsut; zbořil matčiny sochy, rozšířil Egypt až k Eufratu
- Amehotep IV.: zrušil božstva až na Atona (nový bůh), nové jméno: Achmaton
- Tutanchamon: stáří 9 - 18 let, jediná hrobka, která nebyla vykradena
- Haremheh: vojevůdce, řídil Tutanchamona
- Ramsses II. Veliký: nechal odejít židy s Mojžíšem; nejstarší mírová smlouva světa
- Ramsses III.: ve finanční krizi, útoky mořských národů, hospodářská krize

Pozdní Egypt:
= nadvláda cizinců; Asyřané
= 525 př. n. l. král Kambýses dobývá a pustoší Egypt
= 323 př. n. l. Alexandr Makedonský dělí říši na Helénistické státy
= Ptolemaiovci staví maják na ostrově Faros (story o Kleopatře)
= 30 př. n. l. se Egypt stává římskou provincií
******************
FÉNICIE (FOINIKIE)
Charakteristika:
= leží u moře, hlavně obchodní země
= vnitrozemský i námořní obchod (skvělé lodě, dobří námořníci)
= vynález plachty, strážního koše, vyřezávané koně, hlásková abeceda (22 znaků)
= obchod s mramorem, železem, keramickou hlínou, cedrem a purpurem
= každé město má své bohy (ochránce) + bohy vegetačního cyklu + bohy úrodné země
= kolonizuje
= hlavní město: Kartágo

Datace:
814 - 46 př. n. l.
******************
PALESTINA
Charakteristika:
= mnoho kmenů + Hebrejci/Židé/Izraelci
= Hebrejci mají jediného boha - Judaismus (židovství)
= usazení v Izraeli (po tom, co odešli z Egypta)
= první králové: Šalamoun, David
= letopočty:
- 721 př. n. l.: vpád Asyřanů pod vedením Sargona
- 587 př. n. l.: vpád Babyloňanů (židé byli odvedeni do otroctví)
- 538 př. n. l.: propuštěni ze zajetí
- 331 př. n. l.: vpád Alexandra Makedonského
- 63 př. n. l.: Palestina ovládnuta Římem (spravuje místodržící)
- 42 př. n. l.: král Herodes přikazuje zabít každé novorozeně
- 33 př. n. l.: narození Krista
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.